Ogólne warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne zasady i warunki

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów zawieranych z nami jako dostawcą (Proceanis GmbH) za pośrednictwem strony internetowej arthrofill.de. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyraża się zgody na włączenie jakichkolwiek własnych warunków użytkownika.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Już poprzez umieszczenie danego produktu na naszej stronie internetowej składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa jest zawierana za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w “koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać “koszyk” i wprowadzić w nim zmiany w dowolnym momencie.
Po wywołaniu strony “Checkout” i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną ostatecznie wyświetlone jako przegląd zamówienia.

W przypadku korzystania z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) jako metody płatności, użytkownik zostanie przekierowany na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Ostatecznie dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego.

Przed złożeniem zamówienia użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia szczegółów w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (również za pomocą funkcji “wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.
Wysyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku (“zamówienie z kosztami” lub podobnego oznaczenia), użytkownik deklaruje prawnie wiążące przyjęcie oferty, w wyniku czego umowa zostaje zawarta.

(4) Prośby o przygotowanie oferty nie są dla użytkownika wiążące. W tym celu prześlemy użytkownikowi wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną), którą użytkownik może zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w danej ofercie podano inny termin).

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowo automatycznie. Użytkownik musi zatem upewnić się, że podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest on blokowany przez filtry SPAM.

§ 3 Specjalne umowy dotyczące oferowanych metod płatności

(1) Płatność za pośrednictwem Klarna
We współpracy z Klarna Bank AB (publ) (https://www.klarna.com/de/), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. W każdym przypadku płatność jest dokonywana na rzecz Klarna:


– Zakup na raty: Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz zapłacić za swój zakup w stałych lub elastycznych miesięcznych ratach na warunkach określonych w kasie. Płatność ratalna jest wymagalna na koniec każdego miesiąca po wysłaniu przez Klarna miesięcznej faktury. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupów ratalnych, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytów konsumenckich dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, kliknij tutaj (dostępne tylko we wskazanych krajach): Niemcy (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/account), Austria (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/flex_account). Korzystanie z metod płatności faktura i/lub zakup na raty i/lub polecenie zapłaty wymaga pozytywnej weryfikacji kredytowej. W związku z tym przekazujemy dane użytkownika firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjowania zakupu i przetwarzania umowy zakupu. Należy pamiętać, że możemy zaoferować tylko te metody płatności, które są dopuszczalne na podstawie wyników kontroli kredytowej.

Więcej informacji i warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user). Ogólne informacje o Klarna można znaleźć tutaj (https://www.klarna.com/de/). Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z polityką prywatności Klarna (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy).
Więcej informacji o Klarna można znaleźć tutaj (https://www.klarna.com/de/smoooth-mehrzuklarna/). Aplikację Klarna można znaleźć tutaj (https://www.klarna.com/de/klarna-app/).

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 5 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Nieprzestrzeganie tych zasad nie ma wpływu na roszczenia z tytułu gwarancji.

§ 6 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Zastosowanie ma prawo niemieckie. W przypadku konsumentów wybór prawa ma zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie jest tym samym cofnięta (zasada przychylności).

(2) Miejscem świadczenia wszystkich usług wynikających z relacji biznesowych z nami oraz miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, pod warunkiem, że użytkownik nie jest konsumentem, ale handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub UE lub gdy jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia pozwu. Prawo do wniesienia powództwa do sądu w innym ustawowym miejscu jurysdykcji pozostaje nienaruszone.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

II. informacje o klientach

1. tożsamość sprzedawcy

Proceanis GmbH
Lohmühlenstraße 1
20099 Hamburg
Niemcy
Telefon: 040 / 609 416 570
E-mail: [email protected]


Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami “Zawarcie umowy” naszych Ogólnych Warunków Handlowych (Część I.).

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Nie przechowujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną ponownie wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną.

3.3. W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online, użytkownik otrzyma wszystkie dane umowy jako część wiążącej oferty w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. istotne cechy towarów lub usług

Podstawowe cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. ceny i warunki płatności

5.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one wyświetlane osobno w trakcie procesu składania zamówienia i są dodatkowo ponoszone przez użytkownika, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

5.3. Wszelkie koszty poniesione w związku z przelewem środków pieniężnych (opłaty za przelew lub opłaty kursowe instytucji kredytowych) są ponoszone przez użytkownika w przypadkach, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

5.4. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.5. O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

6. warunki dostawy

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy, a także wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2. Jeśli jesteś konsumentem, prawo reguluje, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero w momencie wydania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie ma to zastosowania w przypadku samodzielnego zlecenia przewozu firmie transportowej niewskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wyznaczonej do realizacji przewozu.

7. ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady jest regulowana postanowieniem “Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i informacje dla klientów zostały opracowane przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020