Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione).

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Nowi klienci, którzy kupują ArthroFill Liquid lub tabletki po raz pierwszy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego  arthrofill.com  mają prawo zwrócić nam paczkę 30 dni po otrzymaniu towaru, nawet w stanie otwartym/używanym, w celu uzyskania pełnego zwrotu ceny zakupu. (towary, przesyłki wychodzące i zwrotne).

Ogólnie:

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Jeśli mieszkasz w Niemczech lub Austrii, zwrot otrzymanych towarów jest dla Ciebie bezpłatny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty,

– w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub weszła w posiadanie towarów, jeśli użytkownik zamówił jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub będą dostarczane w sposób jednolity;

– w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów lub weszła w posiadanie ostatnich towarów, jeśli użytkownik zamówił kilka towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane oddzielnie;

– w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki, jeśli użytkownik zamówił towary dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Proceanis GmbH, Lohmühlenstraße 1, 20099 Hamburg, nr telefonu: 040 609 416 572, adres e-mail: [email protected]) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że użytkownik wybrał rodzaj dostawy inny niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). W przypadku takiej spłaty korzystamy z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za taką spłatę.

Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać towary nam lub Proceanis GmbH, Lohmühlenstraße 1, 20099 Hamburg, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towarów.

Powody wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

– w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
– w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona;
– za dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą zostać dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
– na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

– za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
– za dostawę towarów, jeśli zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich charakter;
– za dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostawie.

Przykładowy formularz anulowania

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz).

– Do Proceanis GmbH, Lohmühlenstraße 1, 20099 Hamburg, adres e-mail: [email protected] :

– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/
świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówiono w dniu (*)/ otrzymano w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.